คลังข้อสอบ

ตัวอย่างข้อสอบและเฉลย O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2553
ตัวอย่างข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2553

ตอนที่ 1 แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว :: ข้อละ 2.5 คะแนน

1. การกระทำใดช่วยรักษาพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
1. การทำไร่เลื่อนลอย
2. การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ
3. การสร้างเขื่อน
4. การขยายเขตอุตสาหกรรม
เฉลย ข้อ 2

2. ตาราง ปริมาณธาตุเหล็กที่นักเรียน 4 คนได้รับ
นักเรียน ปริมาณธาตุเหล็ก (มิลลิกรัมต่อวัน)
คนที่ 1 10
คนที่ 2 15
คนที่ 3 20
คนที่ 4 16

ถ้าเด็กในวัยเรียนต้องได้รับธาตุเหล็ก 15 มิลลิกรัมต่อวัน
จากตาราง นักเรียนคนใดมีโอกาสเป็นโรคโลหิตจางมากที่สุด
1. นักเรียนคนที่ 1
2. นักเรียนคนที่ 2
3. นักเรียนคนที่ 3
4. นักเรียนคนที่ 4
เฉลย ข้อ 1

3. ในการทดลองเพาะเมล็ดพืชชนิดหนึ่งในกระถาง 4 ใบ ที่ใส่ดินชนิดเดียวกันและมีปริมาณดินเท่ากัน แต่นำไปเลี้ยงหรือวางในที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่างกัน นับจำนวนวันที่เริ่มเพาะเมล็ดจนงอกเป็นต้นกล้ามีใบโผล่จากดิน ได้ผลดังตาราง

ตาราง จำนวนวันที่เพาะเมล็ดจนงอกเป็นต้นกล้าในกระถาง 4 ใบ
ที่วางไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกัน

กระถางพืช / อุณหภูมิบริเวณที่วางกระถาง / จำนวนวันที่เพาะเมล็ด
(องศาเซลเซียส ) จนงอกเป็นต้นกล้า (วัน)
ที่ 1 10 10
ที่ 2 15 9
ที่ 3 20 7
ที่ 4 25 5

อุณหภูมิใดเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดน้อยที่สุด
1. 10 องศาเซลเซียส
2. 15 องศาเซลเซียส
3. 20 องศาเซลเซียส
4. 25 องศาเซลเซียส
เฉลย ข้อ 4
5. โรคใดไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1. เบาหวาน
2. โรคเลือดใส
3. โรคเหน็บชา
4. โรคกล้ามเนื้อลีบ
เฉลย ข้อ 3

9. สารกลุ่มใดมีสถานะเดียวกันทุกชนิด
1. ออกซิเจน ลม น้ำอัดลม
2. น้ำมัน น้ำตาล น้ำปลา
3. ปรอท น้ำเชื่อม น้ำอัดลม
4. ทองคำเปลว ปรอท ทองเหลือง
เฉลย ข้อ 3

11. เมื่อนำแผ่นกระจกไปอังเหนือไอน้ำแล้วพบว่ามีหยดน้ำเกาะที่แผ่นกระจก การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะของน้ำอย่างไร
1. ของแข็งเป็นของเหลว
2. ของเหลวเป็นแก๊ส
3. แก๊สเป็นของเหลว
4. ของเหลวเป็นของแข็ง
เฉลย ข้อ 3

12. ต้องการทำภาชนะเพื่อให้เก็บความร้อนไว้ได้นานควรทำจากวัสดุชนิดใด
1. เหล็ก
2. พลาสติก
3. ทองเหลือง
4. กระเบื้องเคลือบ
เฉลย ข้อ 4

15. การกระทำใดเป็นการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง
1. รินกรดเกลือลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำ
2. ดมกลิ่นโดยใช้จมูกจ่อที่ปากบีกเกอร์
3. ถือหลอดหยดโดยไม่มีภาชนะรองรับ
4. ใช้ดินสอคนสารละลายไอโอดีนให้เข้ากัน
เฉลย ข้อ 1

19. จำนวนรอบของขดลวดทองแดงที่พันรอบตะปูของแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีผลให้ความแรงของแม่เหล็กมีค่าน้อยที่สุดคือข้อใด
1. 100 รอบ
2. 200 รอบ
3. 300 รอบ
4. 400 รอบ
เฉลย ข้อ 1

21. การเกิดปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำในธรรมชาติ ต้องอาศัยปัจจัยในข้อใด
1. แสงอาทิตย์และปริซึม
2. ละอองน้ำและแสงอาทิตย์
3. ความร้อนและแสงอาทิตย์
4. ละอองน้ำและความร้อน
เฉลย ข้อ 2

23. ก้อนหินที่พบในลำธารที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวมักมีลักษณะใด
1. มีขนาดเล็กเท่านั้น
2. มีผิวเรียบ กลมมน
3. มีผิวขรุขระ และสากมือ
4. มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะมีตะกอนอื่นมาจับที่ผิว
เฉลย ข้อ 2

24. สาเหตุใดที่ทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดได้เร็วที่สุด
1. การระเบิดหิน
2. การไหลของน้ำผ่านผิวหิน
3. การขยายตัวของหิน
4. การเติบโตของต้นไม้บนหิน
เฉลย ข้อ 1

25. นักเรียนสามารถขยายพันธุ์มะม่วงด้วยการตอนและการทาบกิ่ง ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
1. การตอนให้ดอกผลช้ากว่าการทาบกิ่ง
2. ต้นที่ได้จากการตอนมีลักษณะเหมือนต้นเดิม
3. ต้นที่ได้จากการทาบกิ่งมีลักษณะเหมือนต้นตอ
4. ต้นที่ได้จากการตอนแข็งแรงกว่าต้นที่ได้จากการทาบกิ่ง
เฉลย ข้อ 2

26. ข้อใดกล่าวถึงการไหลเวียนของเลือดในร่างกายได้ถูกต้อง
1. เลือดออกจากหัวใจทั้งหมดเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูง
2. เลือดเข้าสู่หัวใจทั้งหมดเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ
3. เลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากส่วนต่างๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจทางห้องบนขวา
4. เลือดที่มีออกซิเจนสูงออกจากปอดเข้าสู่หัวใจทางห้องล่างซ้ายเพื่อส่งไปทั่วร่างกาย
เฉลย ข้อ 3

27. ถ้าต้องการศึกษาว่า “พืชเจริญเติบโตได้ดีในดินต่างชนิดกันหรือไม่” ควรออกแบบการทดลองอย่างไร
1. ปลูกพืช 2 ชนิดในดินชนิดเดียวกัน
2. ปลูกพืชชนิดเดียวกันในดินต่างชนิดกัน
3. ปลูกพืชชนิดเดียวกันในดินผสมเหมือนกัน
4. ปลูกพืชชนิดเดียวกันในดินชนิดเดียวกันแต่ใส่ปุ๋ยต่างกัน
เฉลย ข้อ 2

28. ศูนย์กลางของระบบสุริยะคือ
1. โลก
2. ดวงอาทิตย์
3. ดวงจันทร์
4. ดาวพฤหัส
เฉลย ข้อ 2

29. ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์ของโลกอย่างถูกต้อง
1. มีสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอาศัยอยู่บนดวงจันทร์
2. ผิวของดวงจันทร์มีเมฆปกคลุม
3. ดวงจันทร์หันด้านเดิมเข้าหาโลกตลอดเวลา
4. ดวงจันทร์โคจรเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์
เฉลย ข้อ 3

ตอนที่ 2 แบบระบายคำตอบ :: ข้อละ 4 คะแนน

แต่ละข้อให้ระบายคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ จาก 6 ตัวเลือกที่กำหนดให้
33. แผนผังโซ่อาหาร

สิ่งมีชีวิต A --> สิ่งมีชีวิต B --> สิ่งมีชีวิต C --> สิ่งมีชีวิต D

จากแผนผังโซ่อาหาร ถ้าสิ่งมีชีวิต C ตายหมด จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นได้บ้าง

1. สิ่งมีชีวิต A มีจำนวนเพิ่มขึ้น
2. สิ่งมีชีวิต A มีจำนวนเท่าเดิม
3. สิ่งมีชีวิต B มีจำนวนลดลง
4. สิ่งมีชีวิต B มีจำนวนเพิ่มขึ้น
5. สิ่งมีชีวิต D มีจำนวนลดลง
6. สิ่งมีชีวิต D มีจำนวนเพิ่มขึ้น
เฉลย ข้อ 4,5

36. เหตุผลที่นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่สรุปว่า ดาวพลูโตไม่ใช่ดาวเคราะห์ของระบบสุริยะอีกต่อไป คือเหตุผลข้อใดบ้าง
1. ดาวพลูโตมีขนาดเล็กเกินไป
2. ดาวพลูโตอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากเกินไป
3. มีวัตถุคล้ายดาวพลูโตโคจรรอบดวงอาทิตย์ในบริเวณใกล้เคียงกับดาวพลูโตอีกเป็นจำนวนมาก
4. ดาวพลูโตมีรูปร่างลักษณะไม่เป็นทรงกลม
5. ดาวพลูโตไม่โคจรรอบดวงอาทิตย์
6. ระนาบวงโคจรของดาวพลูโตแตกต่างจากของดาวเคราะห์ดวงอื่น
เฉลย ข้อ 1,2

34. ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ข้อใดถูกต้อง
1. ความกดอากาศสูง --> ความกดอากาศต่ำ <-- ความกดอากาศสูง
2. ความกดอากาศสูง --> ความกดอากาศต่ำ --> ความกดอากาศสูง
3. ความกดอากาศสูง <-- ความกดอากาศต่ำ --> ความกดอากาศสูง
4. อุณหภูมิอากาศสูง <-- อุณหภูมิอากาศต่ำ <-- อุณหภูมิอากาศสูง
5. อุณหภูมิอากาศสูง <-- อุณหภูมิอากาศต่ำ --> อุณหภูมิอากาศสูง
6. อุณหภูมิอากาศสูง --> อุณหภูมิอากาศต่ำ <-- อุณหภูมิอากาศสูง
เฉลย ข้อ 1,5

37. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดจัดเป็นการโคลนทั้งหมด
1. การผสมเทียมปลา การแตกหน่อของไฮดรา
2. การเกิดฝาแฝดเหมือน การผสมเกสรของกล้วยไม้
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกพืชจากหัวหรือหน่อ
4. การถ่ายฝากตัวอ่อนโคนม การโคลนลูกแกะดอลลี
5. การถ่ายละอองเรณู การผสมเทียมวัว
6. การปักชำให้เกิดต้นใหม่ การแตกหน่อของยีสต์
เฉลย ข้อ 3,6