มุมคุณครู

หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์
อาจารย์  พีระศักดิ์  ไพศาลนันท์   สอนวิชา ฟิสิกส์


อาจารย์ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์  ปิยพร  อินทรรักษ์ 
สอนวิชา ชีววิทยา

อาจารย์  ธวัชชัย  เพ็ชนี       
สอนวิชา  เคมี และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์  กัลยา   อุ่นภักดิ์     
สอนวิชา  ดาราศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป